ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมี ที่ สสวท.

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย สสวท.  จำนวน 50 คน ดังนี้