ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที่ สสวท.

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย สสวท. จำนวน 65 คน ดังนี้