ร่วมแรงเชียร์ผู้แทน IESO 2019

คณะผู้แทนฯ จะเดินทางไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้

ผู้แทนประเทศไทย 4 คน อาจารย์คุมทีม 2 คน และอาจารย์สังเกตการณ์ 2 คน

  1. นายวุฒินันท์ ตนประเสริฐ                 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
  2. นางสาวศิรดา จงวัฒนไพบูลย์            โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  3. นายจิรภัทร รุจิรายุกต์                       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  4. นายปุณยวีร์ ขัยวิรัตนะ                      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

อาจารย์ผู้คุมทีม

  1. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าทีม)
  2. อ.ปริชาติ เวชยนต์                            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รองหัวหน้า)

ผู้สังเกตการณ์

  1. ผศ.ดร.พิษณุพงษ์ กาญจนพยนต์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. น.ส.มนัญญา ลิกมลสวัสดิ์                  สสวท

คณะผู้แทนประเทศไทย จะเดินทางไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เที่ยวบินที่ MU9856 : เวลา 19.10 น. และเดินทางกลับจากการแข่งขันฯ ถึงประเทศไทยในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เที่ยวบินที่ MU9853 : ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 21.55 น. 

 *** จะมีพิธีส่งคณะผู้แทนฯ ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1