ผลการแข่งขัน IESO 2019

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ ผู้แทนฯ คว้า 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 1 เข้าร่วมการแข่งขัน

  1. นายจิรภัทร รุจิรายุกต์                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา          เหรียญเงิน
  2. นางสาวศิรดา จงวัฒนไพบูลย์         โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง      เหรียญเงิน
  3. นายวุฒินันท์  ตนประเสริฐ              โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี  เหรียญทองแดง และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ITFI (International Team Field Investigation)
  4. นายปุณยวีร์  ชัยวิรัตนะ                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา         เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลเหรียญเงิน ITFI (International Team Field Investigation) และ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ESP (Earth System Projects)

อาจารย์ผู้คุมทีม

  1. ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน์             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                หัวหน้าทีม
  2. อาจารย์ปริชาติ  เวชยนต์                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        รองหัวหน้าทีม

อาจารย์สังเกตการณ์

  1. รศ.ดร.พิษณุพงศ์  กาญจนพยนต์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                ผู้สังเกตการณ์
  2. น.ส.มนัญญา  ลิกมลสวัสดิ์                   สสวท.                                          ผู้สังเกตการณ์