ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th iGeo)

ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th iGeo) ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง และ 1 เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

  1. นางสาวชนาพร โต๊ะสุวรรณวณิช    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา      เหรียญทองแดง
  2. นายกองทัพ วาณิชย์เจริญพร         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    เหรียญทองแดง
  3. นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    เหรียญทองแดง
  4. นางสาวธนธรณ์ สวัสดิ์ศรี              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา      เข้าร่วมการแข่งขัน 

อาจารย์ผู้คุมทีม

  1. รศ.ดร. ศิริวิไล  ธีระโรจนารัตน์      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            หัวหน้าทีม
  2. ดร. กัลยา  เทียนวงศ์                     มหาวิทยาลัยศิลปากร            รองหัวหน้าทีม

อาจารย์สังเกตการณ์

  1. ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ                         มหาวิทยาลัยศิลปากร