ผลการเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019

โครงการ Asian Science Camp 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม -3 สิงหาคม 2562 ณ เมืองซ่านโถว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนประเทศไทยได้เหรียญทองแดง Poster Award จำนวน 3 คน ดังนี้

ผู้แทนประเทศไทยได้รางวัลเหรียญทองแดง Poster Award จำนวน 3 คน คือ

1. นางสาววิชญ์ธิดา  จันทวิชญสุทธิ์    วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  จากหัวข้อ Photovoltaic Cell Advancements     

2. นายดัมพ์รงค์รัฐ  สิริวรรณะ   โรงเรียนกำเนิดวิทย์  จากหัวข้อ Pee for the Future

3. นายตะวัน แซ่วุ่น   โรงเรียนกำเนิดวิทย์  จากหัวข้อ Fantastic Oil and How to Make It

และ 7 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 

1. นางสาวชญานิษฐ์  โอภาสเสรีผดุง   คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาฟิสิกส์)

2. นายสุชาครีย์ ชิว    คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาฟิสิกส์)

3. นายปฐมพงษ์ คูเจริญไพศาล   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (สาขาฟิสิกส์)

4. นายภาธิศ เลี่ยมตระกูลพานิช    โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (สาขาเคมี)

5. นางสาวอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ    โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (สาขาเคมี)

6. นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร    โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน (สาขาเคมี)

7. นางสาวนภัสสร วงศ์อัครคุณ    โรงเรียนประชาคมนานาชาติ (สาขาชีววิทยา)