ร่วมส่งคณะผู้แทนฯ IOAA 2019

คณะผู้แทนฯ จะเดินทางไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IOAA) ระหว่างวันที่ 2-10 สิงหาคม 2562 ณ เมืองเคสซ์เทลี ประเทศฮังการี 

ผู้แทนประเทศไทย จำนวน 5 คน อาจารย์ผู้นำทีม 2 คน และอาจารย์สังเกตการณ์ 1 คน 

  1. นายต้นกล้า ไข่มุกข์                  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                  
  2. นายวิวิศน์ ชุติวิกัย                   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                  
  3. นายธนดิศ เจริญรุจิจินต์           โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย               
  4. นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                  
  5. นายกษิดิศ จันทโรจวงศ์           โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                                                 

อาจารย์ผู้นำทีม

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่               หัวหน้าทีม
  2. อาจารย์ ดร. ศุภชัย อาวิพันธุ์      สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                 รองหัวหน้าทีม

อาจารย์สังเกตการณ์

  1. อาจารย์ ดร. ธัญนันท์ภูผาจง            โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IOAA) ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เที่ยวบินที่ QR 837  เวลา 02.10 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และจะเดินทางกลับ จากการแข่งขันฯ ถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เที่ยวบินที่ QR 834 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.40 น.

**จะมีพิธีส่งคณะผู้แทนฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1