ร่วมส่งคณะผู้แทนฯ iGeo 2019

คณะผู้แทนฯ จะเดินทางไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th iGeo) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน อาจารย์ผู้นำทีม 2 คน และอาจารย์สังเกตการณ์ 2 คน 

  1. นางสาวชนาพร โต๊ะสุวรรณวณิช           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  2. นางสาวธนธรณ์ สวัสดิ์ศรี                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  3. นายกองทัพ วาณิชย์เจริญพร                โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  4. นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท                  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อาจารย์ผู้นำทีม

  1. รศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (หัวหน้าทีม)
  2. ดร.กัลยา เทียนวงศ์                              มหาวิทยาลัยศิลปากร      (รองหัวหน้าทีม)

อาจารย์สังเกตการณ์

  1. ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ                         มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th iGeo) ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เที่ยวบินที่ CX 750 เวลา 11.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และจะเดินทางกลับ จากการแข่งขันฯ ถึงประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เที่ยวบินที่ CX 617 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 23.30 น.

**จะมีพิธีส่งคณะผู้แทนฯ ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1