ร่วมส่งคณะผู้แทนฯ ASC 2019

คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019 ณ เมืองซ่านโถว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562

มีรายนามดังนี้

สาขาฟิสิกส์ จำนวน 4 คน

  1. นางสาวชญานิษฐ์ โอภาสเสรีผดุง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. นายสุชาครีย์ ชิว คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. นายตะวัน แซ่วุ่น โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  4. นายปฐมพงษ์ คูเจริญไพศาล โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์

สาขาเคมี จำนวน 3 คน

  1. นายภาธิศ เลี่ยมตระกูลพานิช                      โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
  2. นางสาวอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ                      โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  3. นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร                    โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

สาขาชีววิทยา จำนวน 3 คน               

  1. นายดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  2. นางสาวนภัสสร วงศ์อัครคุณ โรงเรียนประชาคมนานาชาติ
  3. นางสาววิชญ์ธิดา จันทวิชญสุทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ผู้คุมทีม 

อาจารย์ ดร. ธารา  เฉลิมทรงศักดิ์                     วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขัน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เที่ยวบินที่ CZ 8356 : BANGKOK – JIEYANG เวลา 11.30 – 15.20 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และ จะเดินทางกลับ จากการแข่งขันฯ ถึงประเทศไทย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เที่ยวบินที่ CZ 8355 : JIEYANG – BANGKOK : 08.25 – 10.30 น.

**จะมีพิธีส่งคณะผู้แทนฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1