ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 (iGeo 2023)

ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2566
ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ผู้แทนประเทศไทยไดัรับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และได้รับรางวัล Poster ลำดับที่ 3 ของโลก ดังนี้
1. นางสาวภัสกาญ ลีวงศ์เจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล เหรียญทองลำดับที่ 1 ของโลก
2. นายณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
3. นายโอมธัช วิริยะธีรกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
4. นายคณพศ ปาริยะประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัล Poster ลำดับที่ 3 ของโลก
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หัวหน้าทีม)
2. อาจารย์ ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รองหัวหน้าทีม)
task force
1. รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์สังเกตการณ์
1. อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร.ชมชนก อรุณปลอด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ