ผลการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยาที่ สสวท.

ผลการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยาที่ สสวท. จำนวน 60 คน ตามประกาศ