ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (IJSO 2022)

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2565 ณ เมืองโบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และรางวัล Best Theory ดังนี้ 

  1. นายภัทรภณ ธนพิทักษ์  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  เหรียญทอง และรางวัล Best Theory 
  2. นายทัดภู อุดมเกียรติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เหรียญเงิน
  3. นายพีรกร ตรีจักรขจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน
  4. นายนภหิรัณย์ สถิรประภากุล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ เหรียญเงิน
  5. นายณัฐกร เหมสนิท โรงเรียนแสงทองวิทยา เหรียญเงิน
  6. นายธนัฐถ์ ลิ่มอภิชาต  โรงเรียนแสงทองวิทยา เหรียญทองแดง

อาจารย์ผู้คุมทีม

1. ผศ.ดร.สุจินต์ สุวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฟิสิกส์) (หัวหน้าทีม)

2. ดร.สุชีวิน โชติชัชวาลย์กุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เคมี) (รองหัวหน้าทีม)

3. ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชีววิทยา) (รองหัวหน้าทีม)