ผลการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 (IOAA-Jr 2022)

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1 (IOAA-Jr 2022) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองซูเซียวา ประเทศโรมาเนีย ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ดังนี้
1. เด็กชายปุณธวัช เลิศจรัญรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย    รางวัลเหรียญทอง และคะแนนรวมสูงสุด
2. เด็กชายทัดภู อุดมเกียรติ        โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) รางวัลเหรียญทอง
3. เด็กชายโมไนย สีตวาริน         โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย    รางวัลเหรียญเงิน
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลพันธ์ พิมพ์สมาน      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หัวหน้าทีม)
อาจารย์สังเกตการณ์
1. อาจารย์วิทยา อินโท                                โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 06.05 น. เที่ยวบินที่ QR830