ผลการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (IOAA 2022)

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (IOAA2022) ระหว่างวันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2565 ณ เมืองคูไตสิ สาธารณรัฐจอร์เจีย ผู้แทนประเทศไทยได้รับ 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 1 เกียรติคุณประกาศ ดังนี้
1.นายกฤติน นวลจริง            ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย      รางวัลเหรียญเงิน
2.นายกุลพัชร ชนานำ           ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์          รางวัลเหรียญเงิน
3.นายวิชญ์ มูลสาร               ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย       รางวัลเหรียญทองแดง
4.นายภานุพัฒน์ ศรีสุขวสุ      ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์          รางวัลเหรียญทองแดง
5.นายณภัทร พิชิตพรรณ       ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย       รางวัลเกียรติคุณประกาศ
อาจารย์ผู้คุมทีม
1.ผศ.ดร.ไพศาล ตู้ประกาย                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์สังเกตการณ์
1.ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.อาจารย์ธวัชชัย สุขล้อม                  ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย