ประกาศเรื่องใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของศูนย์ สอวน. กรุงเทพมหานคร

ประกาศ เรื่อง ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของศูนย์ สอวน. กรุงเทพมหานคร