ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (14th IESO)

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (14th International Earth Science Olympiad : 14th IESO) โดยสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2564 ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลระดับ Excellent (เทียบเท่าเหรียญทอง) 1 คน ได้รับรางวัลระดับ Very good (เทียบเท่าเหรียญเงิน) 2 คน และได้รับรางวัลระดับ Good (เทียบเท่าเหรียญทองแดง) 1 คน

สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้
1. นายอริย์ธัช อริยานุชิตกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลระดับ Excellent (เทียบเท่าเหรียญทอง)
2. นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลระดับ Very good (เทียบเท่าเหรียญเงิน) และได้รับรางวัล IESO Art and Science อันดับที่ 3
3. นายภูผา อุปนิสสัยพล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับ Very good (เทียบเท่าเหรียญเงิน)
4. นายมหาสมุฏ พุฒทอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลระดับ Good (เทียบเท่าเหรียญทองแดง) และได้รับรางวัล The Earth Systems Project (ESP) ระดับ Good 

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

1. ศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าทีม)
2. ดร.ภาณุ ตรัยเวช จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รองหัวหน้าทีม)
3. ดร.อลงกต ฝั้นกา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยหัวหน้าทีม)
4. ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยหัวหน้าทีม)