สิทธิพิเศษนักเรียน 18th IJSO เข้าค่ายสอวน. ประจำปีการศึกษา 2564

สิทธิพิเศษนักเรียน 18th IJSO เข้าค่ายสอวน. ประจำปีการศึกษา 2564 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และชีววิทยา จำนวน 14 คน ดังนี้