สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน. เข้าศึกษาต่อในรอบที่ 1 Portfolio 

นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/