สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรม ค่าย 2 สอวน.