ประกาศยกเลิกการสอบโครงการ ANCQ 2020

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศ ยกเลิกการสอบโครงการทดสอบความรู้เคมีระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 ปี พ .ศ. 2563 (ANCQ 2020)