ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในสาขาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ดังนี้