ผลการแข่งขัน IJSO 2019

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 16 (16th IJSO) ระหว่างวันที่ 3 -12 ธันวาคม 2562 ณ เมืองโดฮา รัฐกาตาร์ ผู้แทนประเทศไทยได้ 4 ทอง 2 เงิน ดังนี้

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน

 1. เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ             โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย           เหรียญทอง
 2. เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต         โรงเรียนธิดานุเคราะห์                 เหรียญทอง
 3. เด็กชายพสิษฐ์ เหล่าเท้ง                   โรงเรียนแสงทองวิทยา                เหรียญทอง
 4. เด็กชายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ      โรงเรียนแสงทองวิทยา                เหรียญทอง
 5. เด็กหญิงปรีชญา นราประเสริฐกุล     โรงเรียนธิดานุเคราะห์                 เหรียญเงิน
 6. เด็กชายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ             โรงเรียนแสงทองวิทยา               เหรียญเงิน

อาจารย์ผู้คุมทีม

 1. ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชีววิทยา)  (หัวหน้าทีม)
 2. อาจารย์อิทธิพล สังเวียนวงศ์            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เคมี)  (รองหัวหน้าทีม)
 3. รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน                  มหาวิทยาลัยมหิดล (ฟิสิกส์)  (รองหัวหน้าทีม)

ผู้สังเกตการณ์

 1. ผศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. คุณครูพงศ์ศรัณย์ โรจนธีรนาถ         โรงเรียนแสงทองวิทยา