กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2563

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2563 จำนวน 8 สาขาวิชาดังนี้

 • การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17
  ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16
  ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16
  ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17
  ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19
  ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2563 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17
  ระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
  ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ. สงขลา
 • การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
  ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี