โปรแกรมการเข้าค่าย POSN Science Camp 2019

โปรแกรมการเข้าค่าย POSN Science Camp 2019 ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย