ผลการเเข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ผลการเเข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลดังนี้

  1. นายวริท วิจิตรวรศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน และคะแนนเต็มภาคสังเกตการณ์
  2. นายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน
  3. นายศุภไกร ทีฆมงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน
  4. นายธนรรณพ วุนวิริยะกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
  5. นายเจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญทองแดง

อาจารย์ผู้นำทีม

  1. อาจารย์ ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าทีม
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา วรรณวิเชียร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองหัวหน้าทีม

อาจารย์สังเกตการณ์

  1. อาจารย์ชมพูนุช เพ็ญจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย