กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566

วิชาระหว่างวันที่ศูนย์ สอวน.
ชีววิทยา3-7 เมษายน 2566สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ภูมิศาสตร์30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ2 – 6 พฤษภาคม 2566คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ฟิสิกส์6 – 10 พฤษภาคม 2566โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
คณิตศาสตร์10 – 14 พฤษภาคม 2566โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
คอมพิวเตอร์22 – 25 พฤษภาคม 2566คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
เคมี22 – 26 พฤษภาคม 2566คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
ดาราศาสตร์25 – 31 พฤษภาคม 2566คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์หาดใหญ่