ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2022

มูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนค่าย POSN Science Camp 2022 ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2022 โดยสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเจ้าภาพจัดงาน จำนวน 10 คน แยกเป็น 2 ทีม ดังนี้