สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565

***ให้นักเรียนส่งเอกสารถึงมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ หากเกินกำหนดไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ***