กำหนดการรับสมัครค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิสอวน. กำหนดการรับสมัครค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี้

วันสอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

วิชาที่สอบช่วงเช้า 3 วิชาได้แก่
วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาดาราศาสตร์
เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิชาที่สอบช่วงบ่าย 3 วิชาได้แก่
วิชาเคมี วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาฟิสิกส์
เวลา 13.00 – 16.00 น.

 1. ศูนย์ สอวน. กทม. เปิดรับสมัคร วันที่ 24 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562
 2. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562
 3. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร วันที่ 3 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562
 4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร วันที่ 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562
 5. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562
 6. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2562
 7. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาปัตตานี เปิดรับสมัคร วันที่ 7 – 18 กรกฎาคม 2562
 8. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2562
 9. ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาดาราศาสตร์ เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562
 10. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิชาดาราศาสตร์ เปิดรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562
 11. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562
 12. ศูนย์ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562
 13. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครวันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2562
 14. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร 11 – 31 กรกฎาคม 2562

ส่วนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยแห่งอื่น  ที่กำลังทยอยเปิดรับสมัคร จะแจ้งให้ทราบต่อไป