ทำเนียบรุ่น การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

ชื่อ - นามสกุลโรงเรียนศูนย์ สอวน.เหรียญรางวัล
นายภูริช กัญจนานภานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเหรียญเงิน
นายธนทัต จันทระโสภาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่นเหรียญเงิน
นางสาวบงกชพร บุญเหลือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่นเหรียญทองแดง
นายชัยยุทธ์ ศรีบุญพิมพ์สวยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นเหรียญเงิน
นายณัฐนภัส คำชมภูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญเงิน
นายสิรวิชญ์ เปาอินทร์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญทอง
นายธนภัทร สีมาขจรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญเงิน
นางสาวนิรัชพร เดชพุทธวัจน์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญทองแดง
นายกฤศณัฏฐ์ สิริภคพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญทอง
นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง พรสัมฤทธิ์โชคโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญทอง
นายชินาธิป แก้วกำยานโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลามหาวิทยาลัยทักษิณเหรียญทองแดง
นายภูริศ จาริยะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณเหรียญทองแดง
นายณตฤณ คุณาภิวัฒน์กุลโรงเรียนศรีบุณยานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเหรียญเงิน
นายธนกฤต ภิรมย์นาคโรงเรียนนางรองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเหรียญทองแดง
นายจักรดุลย์ ธรรมใจโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเหรียญทองแดง
นายชัชส์ เชิดฉายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเหรียญทองแดง
นางสาวชาลิสา ศรีวิไลโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเหรียญทองแดง
นายชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์โรงเรียนสุรวิทยาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเหรียญทองแดง
นายอัษฎางค์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนตากพิทยาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเหรียญทองแดง
นายปารินทร์ คงอินทร์โรงเรียนนครสวรรค์มหาวิทยาลัยนเรศวรเหรียญทองแดง
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเหรียญทองแดง
นายทัตเทพ โพธินิลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงมหาวิทยาลัยบูรพาเหรียญเงิน
นายปาณัท แสงสุขศิริโรงเรียนชลราษฎรอำรุงมหาวิทยาลัยบูรพาเหรียญทองแดง
นายฌาน ชาญด้วยวิทย์โรงเรียนระยองวิทยาคมมหาวิทยาลัยบูรพาเหรียญเงิน
นางสาวเบญญาวัธน์ ก้องนาวาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีมหาวิทยาลัยศิลปากรเหรียญเงิน
นายจิรันตน์ กิตติพงศธรชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีมหาวิทยาลัยศิลปากรเหรียญทองแดง
นางสาววทันยา ตั้งเจริญบำรุงสุขโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีมหาวิทยาลัยศิลปากรเหรียญทองแดง
นางสาวสิริกันยา ธุวะชาวสวนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยศิลปากรเหรียญทองแดง
นางสาวณิชกานต์ กรีธาธรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเหรียญทองแดง
เด็กหญิงพลอยภัสสร ถิรจิตโตโรงเรียนธิดานุเคราะห์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เหรียญทอง
นายเชาวนนท์ รักษ์ชูชีพโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เหรียญทองแดง
นายภัทรนันท์ พิบูลย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เหรียญทองแดง
นายพุฒิเมธ เลขะกุลพรหมอินทร์โรงเรียนแสงทองวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เหรียญทองแดง
นางสาววิศรุตา แก้วหัวไทรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เหรียญทองแดง
นางสาวณภัทร์ อัศวเมธาพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเหรียญทองแดง
นายธราดล พิมพ์แก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเหรียญทองแดง
นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทอง
นายศิวกร ชาญชโลธรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
นายมงคล จิรนิรามัยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทองแดง
นายศุภกิตติ์ ศุภนุกูลสมัยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทองแดง
นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทอง
นายศัลย์ สหกิจรุ่งเรืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทอง
นางสาวญาณิศา ศรีสมบูรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
นางสาวณรดา ศรีมุนินทร์นิมิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
นางสาวธีริศรา ศรวณีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
นายปัณณวัฒน์ ติรกนกสถิตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
นายพัทธดลย์ เศวตปิยะกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
นางสาวฟ้าใส เชี่ยวบางยางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
นายโอบนิธิ จิรประเสริฐวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
นายศักดิพัฒน์ เจียรธเนศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทองแดง
นายณัฏฐเดช ธีระพรเพิ่มสุขโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
นายสมาธิ โรจน์ชีวินโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทองแดง
นายสิรภัทร เจษฎาพรชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญเงิน
นายศศิน รายรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์เหรียญทองแดง
นายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
นายภัสชกพันธ์ สายชลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
นายชลสิฒภ์ ชินวรากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
นายธนสิน เฉลิมชาติโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง
นายพีรณัฐ โกสัจจะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทองแดง

คะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาพ

  • นายสิรวิชญ์ เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เด็กหญิงพลอยภัสสร ถิรจิตโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • นายทัตเทพ โพธินิล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นายชัยยุทธ์ ศรีบุญพิมพ์สวย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนนรวมภาคทฤษฎีสูงสุด

  • นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คะแนนรวมภาคปฏิบัติการสูงสุด

  • นายภัสชกพันธ์ สายชล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คะแนนรวมสูงสุด

  • นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์