ทำเนียบรุ่น การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2562 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อ - นามสกุลโรงเรียนศูนย์ สอวน.เหรียญรางวัล
นายจักรกฤษณ์ จีวะระพุทธโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญทองแดง
นายธีรวีร์ ผาติโสภณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญทองแดง
นายพีรศักดิ์ กลับเกตุโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญทองแดง
นักเรียนเตรียมทหารเดชอดุลย์ ณ ระนองโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหารเหรียญทองแดง
นักเรียนเตรียมทหารทฤษฎี ศรีสุขโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหารเหรียญทองแดง
นักเรียนเตรียมทหารพัชรพล วุฒิเมธานันท์โรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหารเหรียญทองแดง
นักเรียนเตรียมทหารอัครพล ชูประสูตรโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหารเหรียญเงิน
นางสาวชัญญา บุญญาวรกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
นางสาวธนธรณ์ สวัสดิ์ศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
นางสาวพัชชา ชาญประโคนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
นางสาวอัจฉรียา เพียรอนุกูลบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดง
นายณธัชพงศ์ บุรงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทอง
นายวิวรรธน์ ปุณหะกิจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญเงิน
นางสาววริศรา ละเอียดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมามหาวิทยาลัยมหาสารคามเหรียญเงิน
นายวริศ ลุยะพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญทองแดง
นายภาณุพงศ์ ใบโพธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญทอง
นายปิยะพล พุทธิมาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญทอง
นายภูวมินทร์ วงค์เมาะโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญทองแดง
นายวุฒินันท์ ตนประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีมหาวิทยาลัยศิลปากรเหรียญเงิน
นายเมธัสธาวิน วิมลทรงโรงเรียนเบญจมราชูทิศเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยทักษิณเหรียญเงิน
นายภานุพงศ์ คงเพชรโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลามหาวิทยาลัยทักษิณเหรียญเงิน
นางสาวชนาพร เที่ยงพนมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
นางสาวสุเมธา ฟางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
นายกฤษณะ สุภาดีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
นายกองทัพ วาณิชย์เจริญพรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
นายณัฐวุฒิ เหรียญรุ่งโรจน์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญเงิน
นายศตายุ ผสมพงษ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เหรียญทอง
นายอนุรักษ์ ระวังพาลโรงเรียนราชวินิตบางแก้วมหาวิทยาลัยศิลปากรเหรียญเงิน
นางสาวพิมพ์ญาดา ไกรนราโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังมหาวิทยาลัยทักษิณเหรียญทองแดง
นางสาวชนาพร วรรณโสภณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเหรียญเงิน
นางสาวชัญญา เหมือนจันทร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเหรียญทองแดง
นายณัช หนูพันธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเหรียญเงิน
นางสาวกัลยกร เลาหไทยมงคลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญทองแดง
นายปิติพงศ์ รอดกำเนิดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญทองแดง
นายวีรวัฒน์ วันเสนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญเงิน
นางสาวปิยะพร สระศรีชลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหรียญเงิน
นางสาวเยี่ยนหลิง หลิวโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหรียญทองแดง
นางสาวศศิวิมล ป้องกันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหรียญทองแดง
นายศรีนาคร พิมพิสารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลมหาวิทยาลัยมหาสารคามเหรียญทองแดง
นายมนพัฒน์ มะโนทัยโรงเรียนสตรีวิทยา 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญเงิน
นายไกรวิชญ์ เพ็ชรสันทัดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
นายณฐชนน์ เตชไพสิฐพงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญทองแดง
นายพชร บุญสร้างสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหรียญเงิน
นายจิรัฏฐ์ ชลเกตุโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหรียญทองแดง
นายกรดนัย พัฒนาภิเศรษฐ์กุลโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญทองแดง
นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญเงิน
นางสาววริศา ใจดีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญเงิน
นายภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโขโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญเงิน
นางสาวสุทธิกานต์ ซ้ายขวัญโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหรียญทองแดง
นายธีรพัฒน์ สีมามหรรณพโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหรียญทองแดง
นายพลภัทร ชูชีพโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหรียญทองแดง
นายภูเมธ วรรณปกโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหรียญเงิน
นายวรกร คุณวุฒิฤทธิรณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหรียญทองแดง
นายธนบูลย์ ทองชมภูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเหรียญทองแดง
นายสังขกร ดวงใจดีโรงเรียนสิรินธรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเหรียญทองแดง
นายหิรัญปกรณ์ จิราพัชญ์หิรัญโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเหรียญทองแดง
นางสาวพรสวรรค์ จันทร์หนูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเหรียญเงิน
นางสาวเมธานี ยงค์สาโรจน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเหรียญทองแดง
นายปรมตถ์ บุณยะเวศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเหรียญเงิน
นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์โรงเรียนอัสสัมชัญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญเงิน
นายธีรวีร์ ทรงธรรมวัฒน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลมหาวิทยาลัยมหาสารคามเหรียญทองแดง
นายทีปต์ดนัย สมวงษ์โรวเรียนปทุมเทพวิทยาคารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเหรียญทองแดง

รางวัลคะแนนรวมสูงสุดและทฤษฎีสูงสุด

  • นายณธัชพงศ์ บุรงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคสนาม

  • นางสาวชัญญา บุญญาวรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา