ผลการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองบันสโก สาธารณรัฐบัลแกเรีย

ผลการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองบันสโก สาธารณรัฐบัลแกเรีย ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 3 รางวัลชมเชย ดังนี้ 

1. นายปณวัตร เตียเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลชมเชยประเภททีม
2. นายกฤตภาส กฤษณะเดชา โรงเรียนกำเนิดวิทย์    ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเดี่ยวและทีม
3. นายรัตนธรรม์ ธรรมชูเชาวรัตน์  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม
4. นายตนุภัทร ตระกูลธงชัย  โรงเรียนกำเนิดวิทย์      ได้รับรางวัลชมเชยประเภททีม
 
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าทีม)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองหัวหน้าทีม)