ผลการเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2022

ผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2022 โดยแบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีม On-site เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ IBS Science Culture Center เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี และ ทีม On-line เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องกรรณิการ์ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ สามย่าน ระหว่างวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2565 โดยมีประเทศที่เข้าร่วม 22 ประเทศ 

โดยทีม ทีม On-line ได้รับรางวัล Poster Awards อันดับที่ 2 ดังนี้ 
1. นางสาวกัญญาพัชร แต่บุญญานุภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สาขาฟิสิกส์)
2. นางสาวปรีชญา นราประเสริฐกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (สาขาชีววิทยา)
3. นายฆนัท บุญจง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (สาขาชีววิทยา)
4. นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิต โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (สาขาเคมี)
5. นายกฤติน จันทร์ประภาพ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ (สาขาเคมี)
ซึ่งมีอาจารย์ผู้คุมทีม 3 ท่าน ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าทีม)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สุวรรณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล (รองหัวหน้าทีม)
3. อาจารย์ ดร.ภูวิศ อมาตยกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล (รองหัวหน้าทีม)
หมายเหตุ – ในปีนี้ประเทศเจ้าภาพได้จัดกิจกรรมแบบ Hybrid คือ มีทั้ง On-site และ On-line และมีรางวัลทั้งหมด 3 รางวัล คือ
1. Poster Awards อันดับที่ 1 คือ ทีม On-line หมายเลข 35 ประเทศตุรกี
2. Poster Awards อันดับที่ 2 คือ ทีม On-line หมายเลข 34 ประเทศไทย
3. Poster Awards อันดับที่ 3 คือ ทีม In-person หมายเลข 3 (นักเรียนจากประเทศเกาหลี เวียดนาม อินเดีย จอร์เจีย)
 
และ ทีม on-site ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ IBS Science Culture Center เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้
1. นายกมลทรัพย์ ทรัพย์มี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาฟิสิกส์)
2. นายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (สาขาฟิสิกส์)
3. นางสาวปาณิสรา หมวดสง โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน (สาขาชีววิทยา)
4. นางสาวปารจรีย์ อึ้งอุดรภักดี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (สาขาชีววิทยา)
5. นางสาวกรชนก เบญจาธิกูล โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ (สาขาเคมี)
โดยมีอาจารย์ผู้คุมทีม จำนวน 1 คน คือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธาริน โล่ห์ตระกูล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอาจารย์สังเกตการณ์ จำนวน 2 คน คือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข จากมหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์ ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ จากวิทยาลัยนานาชาติมหิดล