ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ Asian Science Camp 2022 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ Asian Science Camp 2022 รอบที่ 1 ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 จำนวน 30 คน และนักเรียนจากโครงการ Thai Science Camp ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน รายละเอียดดังนี้

ใบยืนยันเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/vZkxApDTEWPLcsuu7