ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2022 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ศูนย์มหาวิทยาพี่เลี้ยง 3 แห่ง(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยามหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และศูนย์ สอวน. มัธยมศึกษาตอนต้น กทม. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจำนวน 268 คน ให้เข้าสอบรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดราชาธิวาส ดังรายชื่อต่อไปนี้