สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565

สิทธิพิเศษศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ช่วงที่ 1 ที่ได้ผ่านค่าย สอวน. หรือโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ สามารถติดตามข้อมูลกำหนดการรับสมัคร และรายละเอียดการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th