กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

ที่ ศูนย์ สอวน. วันที่รับสมัคร เว็บไซต์รับสมัคร
1 ม.เชียงใหม่ 21 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2564 http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index
2 ม.นเรศวร 1-31 กรกฎาคม 2564 http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/
3 ม.ขอนแก่น 1-15 กรกฎาคม 2564 http://olympiad.kku.ac.th/
4 ม.อุบลราชธานี 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564 http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/
5 ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1-31 กรกฎาคม 2564 http://olympic.sut.ac.th/olympic_20/blog/blog-announce-6.php
6 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564  
7 ม.วลัยลักษณ์ 12-31 กรกฎาคม 2564  
8 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 https://www.posn.or.th/archives/2571
9 ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 1-30 มิถุนายน 2564 http://posn.sat.psu.ac.th/
10 ม.ทักษิณ 1-30 มิถุนายน 2564 http://posn.sat.psu.ac.th/
11 ม.บูรพา 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564 http://science.buu.ac.th/posn/pages/index.php
12 ม.ศิลปากร 1-31 กรกฎาคม 2564 https://olympic.sc.su.ac.th/
13 ม.เกษตรศาสตร์ 15 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2564 https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/posn2564/
14 มจพ. 5 – 31 กรกฎาคม 2564 http://202.44.40.48/samak/index.php
15 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 1-31 กรกฎาคม 2564  
16 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย  
17 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) www.bkkposn.com
18 ร.ร.เทพศิรินทร์  
19 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา  
20 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (วิชาดาราศาสตร์) 12 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2564 https://www.facebook.com/astrosamsenclub
/posts/800502547504716
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิชาดาราศาสตร์) 5 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 https://drive.google.com/file/d
หมายเหตุ  สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564  

One thought on “กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

Comments are closed.