ค่าย สอวน.

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

ที่ ศูนย์ สอวน. วันที่รับสมัคร เว็บไซต์รับสมัคร
1 ม.เชียงใหม่ 21 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2564
2 ม.นเรศวร 1-31 กรกฎาคม 2564
3 ม.ขอนแก่น 1-15 กรกฎาคม 2564
4 ม.อุบลราชธานี 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564 http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/
5 ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1-31 กรกฎาคม 2564
6 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 1-31 กรกฎาคม 2564
7 ม.วลัยลักษณ์ 12-31 กรกฎาคม 2564
8 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 1-31 กรกฎาคม 2564
9 ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 1-30 มิถุนายน 2564 http://posn.sat.psu.ac.th/
10 ม.ทักษิณ 1-30 มิถุนายน 2564 http://posn.sat.psu.ac.th
11 ม.บูรพา 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564 http://science.buu.ac.th/posn/pages/index.php
12 ม.ศิลปากร 1-31 กรกฎาคม 2564
13 ม.เกษตรศาสตร์ 15 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2564 https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/posn2564/
14 มจพ. ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564
15 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 1 – 31 กรกฎาคม 2564
16 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
17 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) www.bkkposn.com
18 ร.ร.เทพศิรินทร์
19 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
หมายเหตุ  สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564