ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (IJSO 2018)

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (IJSO 2018) ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2561 ณ เมืองกาโบโรเน สาธารณรัฐบอตสวานา ผู้แทนประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ดังนี้

 1. นายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
  เหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของโลก
 2. นางสาวไอริณ ศิริอดุลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  เหรียญทอง และรางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด อันดับที่ 3 ของโลก
 3. นายสถิระ จันทรกุลชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
  เหรียญทอง
 4. เด็กชายภาคิน ส่งศรีบุญสิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
  เหรียญทอง
 5. เด็กชายภาวิต แก้วนุรัชดาสร โรงเรียนแสงทองวิทยา
  เหรยญเงิน
 6. นายวัชรสรรค์ ธีรชาติอนันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
  เหรียญเงิน

รางวัลพิเศษ 2 รางวัล คือ

 1. รางวัลคะแนนกลุ่มภาคปฏิบัติการสูงสุด อันดับที่ 3 ของโลก
  (กลุ่ม A คือ นายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล, นายสถิระ จันทรกุลชัย, เด็กชายภาคิน ส่งศรีบุญสิทธิ์)
 2. รางวัล Best Country ทีมประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  อาจารย์ผู้คุมทีม

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เคมี) หัวหน้าทีม
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชีววิทยา) รองหัวหน้าทีม
  3. อาจารย์ ดร. สุจินต์ สุวรรณะ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฟิสิกส์) รองหัวหน้าทีม