สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ขอแจ้งสิทธิพิเศษรับสมัครนักเรียนค่าย สอวน. เข้าศึกษาตามระบบ TCAS ของทปอ. 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio จำนวน 14 โครงการ

 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชการเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชการ สาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) คณะครุศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชการเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาเคมี และสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ และการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 

หลักเกณฑ์ในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th