ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2563

 1. ศูนย์ สอวน. กทม.
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563
  เว็บไซต์ https://www.bkkposn.com/
 2. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2563
  เว็บไซต์ http://science.buu.ac.th/posn/
 3. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563
  เว็บไซต์ http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index
 4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563
  เว็บไซต์ http://olympiad.kku.ac.th/
 5. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ http://202.44.40.48/samak/index.php
 6. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/index.php
 7. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5 วิชา (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 25 ตุลาคม 2563
  เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp
  ส่วนวิชาดาราศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTVBEkJJTPrZxAixBvoxaFzAG_f0HeGNQ_wDp8RPw2cBQqlg/viewform
 8. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครวันที่ 19 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563
 9. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (วิชาคณิตศาสตร์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
  เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/rajsima.ac.th/posn/
 10. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563
  เว็บไซต์ www.sci.nu.ac.th/posn_nu 
 11. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ http://www.posn.sat.psu.ac.th/
 12. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 สมัครที่เว็บไซต์ มอ.ปัตตานี
 13. ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิชาดาราศาสตร์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563
  เว็บไซต์ http://www.phys.sc.chula.ac.th/index.php/more/news-events/news/academic-news/item/88-2563
 14. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2563
 15. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครตั้งแต่ 5 – 30 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ https://olympic.sc.su.ac.th/
 16. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (วิชาดาราศาสตร์) รับสมัครตั้งแต่ 5 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2563
  เว็บไซต์ www.samsenplanetarium.com
 17. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/posn2563/