ค่าย สอวน.ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2563

 1. ศูนย์ สอวน. กทม.
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563
  เว็บไซต์ https://www.bkkposn.com/
 2. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2563
 3. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563
  เว็บไซต์ http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index
 4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563
  เว็บไซต์ http://olympiad.kku.ac.th/
 5. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563
 6. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563
 7. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5 วิชา (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 25 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/olympic/main.osp   ส่วนวิชาดาราศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563
 8. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครช่วงเดือนตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
 9. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ www.sci.nu.ac.th/posn_nu