การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2562

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับศูนย์ สอวน. ทั่วปะเทศ จัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชการระดับชาติ ประจำปี 2562 มี 7 วิชาดังนี้

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18