คณะกรรมการบริหาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา
รองประธานมูลนิธิ สอวน.

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
กรรมการ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
กรรมการ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์จงอร พีรานนท์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ผ่องศรี จั่นห้าว
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร
เหรัญญิกมูลนิธิ สอวน.

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
เลขาธิการมูลนิธิ สอวน.

รองศาสตราจารย์สุวรรณ คูสำราญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ สอวน.