ผลการแข่งขันโครงการ Asian Science Camp 2018

ผลการแข่งขันโครงการ Asian Science Camp 2018 ณ เมืองมานาโด จังหวัดซูลาเวซีเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2561 ผู้แทนประเทศไทยได้ Best Question Award จำนวน 2 คน คือ

 1. นางสาววนัชชา หล่อไพบูลย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. นายรัชชานนท์ วิริยกิจโกศล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนประเทศไทยได้ Best Poster Award จำนวน 3 คน คือ

 1. นางสาววนัชชา หล่อไพบูลย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. นายภูมิรพีรัช พุดดี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 3. นายณัฐภัค ดรุมาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 คน คือ

 1. นางสาวกัญญมน ไทยกูล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาฟิสิกส์)
 2. นางสาววนิดา สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา (สาขาฟิสิกส์)
 3. นายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (สาขาฟิสิกส์)
 4. นายกัจจานะ บุญปาลิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาเคมี)
 5. นางสาวกัญญารัตน์ เรืองบุญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาเคมี)
 6. นางสาวณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สาขาชีววิทยา)