ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15

ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 4  เหรียญทองแดง ดังนี้

  1. นายสุภวัฒน์ ปัญจะ                     โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล         เหรียญทองแดง
  2. นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์         เหรียญทองแดง
  3. นายวัชรพงษ์ วงษ์แก้ว                 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์         เหรียญทองแดง
  4. นางสาวสลิล อำพนนวรัตน์           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์         เหรียญทองแดง

อาจารย์ผู้คุมทีม

  1. อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์       มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์สังเกตการณ์

  1. อาจารย์ ดร.ชูเดช  โลศิริ                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 167 คน
จำนวนประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 43 ประเทศ