สถานที่ติดต่อ

ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2252 8916 หรือ 0 2218 5243
โทรสาร 0 2252 8917
Email : ac.olympiads@posn.or.th