ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้วที่ 20 (iGeo 2024)

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 15 ศูนย์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 (20th International Geography Olympiad 2024) ระหว่างวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2567 ณ เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ จำนวน 4 คน และผู้แทนฯ สำรอง จำนวน 2 คน ดังนี้