สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

** เปลี่ยนแปลง**ให้นักเรียนส่งเอกสารถึงมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 9 – 18 ธันวาคม 2563 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ หากเกินกำหนดไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ