สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2564

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

แบบฟอร์มการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ให้นักเรียนส่งเอกสารมาที่มูลนิธิ สอวน. ภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ หากเกินจากที่กำหนดจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ