กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2562

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2562

วิชาภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ณ คณะอักษรศาสตร์                                มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
วิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
วิชาดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์                              มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
วิชาฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
วิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
วิชาเคมี ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช