สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562

ตารางการรับสมัคร

คุณสมบัติคณะต่างๆ

ใบสมัครเข้าศึกษาม.สงขลานครินทร์

 

**ให้นักเรียนส่งเอกสารการรับสมัครมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น หากเกินกำหนดไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ **